Stadgar

 SVERIGES ROMSKA MODERNA PARTI Räkenskapsår: Kalenderår 
 • 1. Partiets namn.
  Sveriges Romska Moderna Parti (SRMP)

 • 2. Partiets ändamål.
  Sveriges Romska Moderna Parti grundar sin idé på demokratins principer vilket är att alla människor har lika värde och rätt. Vi vill ha ett samhälle med hänsyn och respekt. Partiet vill förbättra Sveriges minoriteters situation, deras mänskliga rättigheter, avlägsna de ekonomiska och sociala hindren i samhället. Integrera och inkludera minoriteter i samhället, med prioritet på utbildning och arbetsmöjligheter, samt partiet vill motarbeta alla former av diskriminering.

  I partiets ändamål ingår även att främja minoriteters kulturer, traditioner och språk.
  Vi är ett politiskt och religiöst oberoende parti.

 • 3. Partiets säte.
  Partiet har sitt säte i Malmö.


 • 4. Medlemskap.
  Medlem kan den bli som stödjer partiets ändamål samt vill inrikta sig i enlighet med dessa stadgar och betalat medlemsavgift. Medlem får inte vara aktiv i mer än ett parti samtidigt. Medlem som bryter mot partiets stadgar, motverkar partiets ändamål eller som på andra sätt skadar dess intressen kan uteslutas ur partiet av styrelsen. Ansökan om medlemskap eller utträde ställs till partiets styrelse.  Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.


 • 5. Medlemsavgift
  Medlemsavgift erläggs med av årsmötet fastställt belopp.


 • 6. Partiets organisation
  Styrelsen väljs vid ordinarie årsmöte. De som väljs till styrelsen skall vara medlemmar i Sveriges Romska Moderna Parti. Styrelsen skall bestå av fem personer samt två styrelsesuppleanter. Styrelseledamöterna väljs för två år. De skall hålla minst två protokollförda styrelsemöten per år samt kalla till årsmöte. Styrelsen utser inom sig ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare, ledamot. Styrelsen är beslutsmässig när minst tre av dessa ledamöter är närvarande.


  Det åligger styrelsen att verka för partiets ändamål, att verkställa partiets fattade beslut, att ta ansvar om partiets ekonomi och bokföring och verkställa övriga åligganden enligt dessa stadgar.

  Firmatecknare utses inom styrelsen. Styrelsen har rätt till ekonomiska transaktioner i nödvändig omfattning under förutsättning att besluten är tagna med enkel majoritet enligt styrelseprotokoll, samt att det går att följa transaktionerna. 

 • 7. Årsmöte
  Årsmöte hålls en gång om året, senast tre månader efter räkenskapsårets slut. Ärende som ej upptagits på kallelsen må ej göras till beslut. Vid röstning har var medlem över 18 år en röst att lägga. Stadgeändringar är giltiga efter beslut av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett är ordinarie. Kallelse till föreningsstämma ska ske genom skriftligt till samtliga medlemmar. Den skall utfärdas tidigast fyra veckor före mötet och senast två veckor före mötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Frågan om mötets behöriga utlysande.
 2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justeringspersoner.
 3. Styrelsens verksamhetsberättelse, inkl. ekonomisk rapport.
 4. Revisorernas skriftliga berättelse.
 5. Ansvarsfrihet för styrelsen.
 6. Val av ordförande.
 7. Val av övriga styrelseledamöter.
 8. Val av ersättare.
 9. Val av revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av medlemsavgiftens storlek.
 12. Ev. förslag från styrelse och medlemmar.
 •  8. Motioner
  Motioner till årsmötet skall vara inlämnade senast fyra veckor före årsmötet. 


 • 9. Revisorer
  Vid ordinarie årsmöte väljs minst en, högst två interna revisorer. Redovisning granskas av de interna revisorerna samt en extern revisor inför årsmötet.

  Styrelsearvode utgår ej.

 • 10. Valberedning
  Vid årsmötet väljs valberedning inför nästa ordinarie årsmöte. 


 • 11. Ändring av stadgar
  För ändring av partiets stadgar krävs beslut på två på varandra följande årsmöten. Vid det andra årsmötet krävs minst 2/3 majoritet för stadgeändring. Stadgeändringen skall vara annonserad på årsmöteskallelse.
 • 12. Extra stämma
  Extra stämma skall hållas när styrelsen finner skäl för det, eller om det begärs av en revisor eller av minst en tiondel av föreningens medlemmar. Kallelse utfärdas senast en vecka före extra stämma. Endast det ärende som kallelsen anger skall behandlas.
 • 13. Upplösning
  Beslut om partiets upplösning kan endast göras vid två på varandra följande årsmöte, varav minst ett är ordinarie. Minst 2/3 av antalet avgivna röster måste bifalla förslaget.
SRMP - Sveriges Romska Moderna Parti